9 βασικές μετρήσεις για την ανάλυση της υγείας μιας τράπεζας

Ο τραπεζικός έλεγχος υγείας είναι μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, της απόδοσης και των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων μιας τράπεζας. Διενεργείται από ρυθμιστικές αρχές τραπεζών ή ανεξάρτητους ελεγκτές για την αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντέχουν σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες και πιθανούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας και…

Read More